Choď na obsah Choď na menu
 


Školné

 

Výšku príspevku v základných umeleckých školách zriadených obcou určí zriaďovateľ v zmysle § 49 ods. 4, 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Rozhodnutie mestského zastupiteľstva mesta Nové Zámky o výške školného na školský rok 2017/18 pre ZUŠ Nové Zámky je uvedené vo všeobecno-záväznom nariadení č. 10/2017.

Školné 2017/18

Školné sa uhrádza dvakrát ročne vopred za polročné klasifikačné obdobie nasledovne: do konca septembra za 1.polrok a do konca februára za 2.polrok. V prípade neuhradenia školného bez dohovoru s vedením školy žiak stráca nárok na vyučovanie v danom odbore podľa § 50 odst. 2. zákona 245/2008 Z.z O výchove a vzdelávaní. 


Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 5, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.