Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Príspevky, ktoré sa našli

zmluvy a faktúry 2019

7. 2. 2019

 

Zmluva Bytkomfort

5. 4. 2019

 

MAGNA ENERGIA

8. 4. 2019

 

LE CHÉQUE DÉJEUNER

8. 4. 2019

 

Bytkomfort - Dodatok k zmluve č.ZM 0800010

9. 4. 2019

 

LE CHÉQUE DÉJEUNER 2

9. 4. 2019

 

Mestská polícia

9. 4. 2019

 

Správa o činnosti 2007/2008

3. 7. 2019

 

Správa o činnosti 2008/2009

3. 7. 2019

 

Správa o činnosti 2010/2011

3. 7. 2019

 

Správa o činnosti 2011/2012

3. 7. 2019

 

Správa o činnosti 2013/2014

3. 7. 2019

 

Správa o činnosti 2015/2016

3. 7. 2019

 

Správa o činnosti 2016/2017

3. 7. 2019

 

Správa o činnosti 2017/2018

3. 7. 2019

 

VÝCHOVA K UMENIU V EURÓPSKEJ ZUŠ 21. STOROČIA

4. 7. 2019

 

Zmluvy a faktúry

19. 8. 2019

 

Školné 2020/2021

20. 8. 2019

Školné - Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v školskom roku 2020/2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 2/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. nasledovne:

Dieťa vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky a žiaka do 25 rokov:

Prípravné štúdium (HO, VO, TO, LDO)      

7 €/mesiac /1,5 – 2 hod. týždenne

Skupinové vyučovanie

(základné štúdium VO, TO, LDO)

9 €/ mesiac /2 - 3 hod. týždenne

12 €/mesiac /3,5 - 5 hod. týždenne

 

 

Skupinové vyučovanie – nepovinné predmety (ZŠ VO,TO, LDO)

9 €/ mesiac /2 - 3 hod. týždenne

12 €/mesiac /3,5 - 5 hod. týždenne

 

 

Individuálne vyučovanie (HO)

12 €/ mesiac / 1,5 hod. + 1 hod. HN týždenne

Skrátené individuálne vyučovanie výlučne podľa rozhodnutia riaditeľa školy z organizačných dôvodov (HO)

10 €/ mesiac / 1 hod. + 1 hod. HN týždenne

Zborový spev

9 €/ mesiac / 1 hod. + 1 hod. HN týždenne

Nepovinný predmet – druhý individuálny predmet v HO

12 €/ mesiac / 1 hod. týždenne

 

Dospelá osoba (zárobkovo činná aj študujúca nad 25 rokov):

Skupinové vyučovanie (VO, TO, LDO)

30 €/ mesiac /2 – 3 hod. týždenne

40 €/ mesiac /3,5 – 5 hod. týždenne

Individuálne vyučovanie (HO)

30 €/ mesiac /1 hod. + 1 hod. HN týždenne

40 €/ mesiac /1,5 hod. + 1 hod. HN týždenne        

Vysvetlivky skratiek: HO – hudobný odbor, VO – výtvarný odbor, TO – tanečný odbor, LDO – literárno-dramatický odbor, HN – hudobná náuka

Tieto príspevky sa uhrádzajú polročne, a to za I. polrok do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a za II. polrok do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Pokiaľ nebude zákonné školné uhradené v stanovených termínoch, žiak môže byť vylúčený zo štúdia.

 

Príspevok sa vráti, ak sa v škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne alebo ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne.

 

Príspevky uhrádzajte prosím iba bezhotovostným stykom (banka) na číslo účtu:

SK68 5600 0000 0039 3540 4100

 

Prosíme o presné uvedenie variabilného symbolu, ktorý Vám pridelí triedny učiteľ.

Špecifický symbol na 1. polrok je 100, na 2. polrok 200.

 

V prípade nejasností alebo otázok kontaktujte: zuserikaszabo@gmail.com.

 

 

Žiadosti

19. 9. 2019

 

Dodatky ku kolektívnej zmluve

28. 11. 2019

 

Nájdené zložky

Advent 2018

Dátum: 11. 1. 2019
Fotografií: 13
Zložiek: 0

cena primátora

Dátum: 22. 3. 2019
Fotografií: 12
Zložiek: 0

učiteľský koncert 4.4.2019

Dátum: 5. 4. 2019
Fotografií: 55
Zložiek: 0

Spevácka súťaž Banská Bystrica

Dátum: 24. 5. 2019
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Od Fašiangov k Veľkej noci, Všade vonia mamou

Dátum: 27. 5. 2019
Fotografií: 12
Zložiek: 0

Zahrajže nám píšťalôčka

Dátum: 27. 5. 2019
Fotografií: 10
Zložiek: 0

Flautová súťaž Komaárno

Dátum: 28. 5. 2019
Fotografií: 3
Zložiek: 0

akordeonisti na súťažiach

Dátum: 30. 5. 2019
Fotografií: 10
Zložiek: 0

European Dance&song Championship, Balaton

Dátum: 24. 6. 2019
Fotografií: 15
Zložiek: 0

školský rok 2019/20

Dátum: 18. 9. 2019
Fotografií: 301
Zložiek: 16

Tanečný súbor Lurex v Tábore

Dátum: 18. 9. 2019
Fotografií: 9
Zložiek: 0

Seminár s D. Livorovou

Dátum: 30. 9. 2019
Fotografií: 11
Zložiek: 0

jubilejný koncert k 85-temu výročiu založenia ZUŠ

Dátum: 14. 10. 2019
Fotografií: 48
Zložiek: 0

Csak a zene van

Dátum: 15. 10. 2019
Fotografií: 7
Zložiek: 0

cithara aedicule

Dátum: 7. 11. 2019
Fotografií: 2
Zložiek: 0

klavírny seminár - F. Pergler

Dátum: 12. 11. 2019
Fotografií: 36
Zložiek: 0

súťaž P. Kadosu

Dátum: 18. 11. 2019
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Luxurians - Csemadok, Hexagon, Únia nevidiacich, Klobfest

Dátum: 25. 11. 2019
Fotografií: 14
Zložiek: 0

Výročie súborov Luxurians, Píšťalôčka

Dátum: 26. 11. 2019
Fotografií: 10
Zložiek: 0

Novozámocké Vianoce

Dátum: 4. 12. 2019
Fotografií: 25
Zložiek: 0