Choď na obsah Choď na menu
 


Školné

 

 

 

Príspevky

Školné 2020/2021

20. 8. 2019

 

Základná umelecká škola, SNP 5, 940 60 Nové Zámky

                                                                      Nové Zámky, 30. august 2021

 

R O Z H O D N U T I E

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy, SNP 5, 940 60 Nové Zámky, v zmysle § 5 ods. 5 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe VZN Mesta Nové Zámky č. 2/2020 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach sa rozhodla určiť výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole v šk. roku 2021/2022 takto:

Dieťa vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky a žiaka do 25 rokov:

Prípravné štúdium v MŠ P. Blahu (VO, TO)

4 €/mesiac / 2 hod. týždenne

Prípravné štúdium (HO, VO, TO, LDO)     

7 €/mesiac /1,5 – 2 hod. týždenne

Skupinové vyučovanie

(základné štúdium VO, TO, LDO)

9 €/ mesiac /2 - 3 hod. týždenne

12 €/mesiac /3,5 - 5 hod. týždenne

Skupinové vyučovanie – nepovinné predmety (ZŠ VO,TO, LDO)

9 €/ mesiac /2 - 3 hod. týždenne

12 €/mesiac /3,5 - 5 hod. týždenne

Individuálne vyučovanie (HO)

12 €/ mesiac / 1,5 hod. + 1 hod. HN týždenne

Skrátené individuálne vyučovanie výlučne podľa rozhodnutia riaditeľa školy z organizačných dôvodov (HO)

10 €/ mesiac / 1 hod. + 1 hod. HN týždenne

Zborový spev

9 €/ mesiac / 1 hod. + 1 hod. HN týždenne

Nepovinný predmet – druhý individuálny predmet v HO

12 €/ mesiac / 1 hod. týždenne

Dospelá osoba (zárobkovo činná aj študujúca nad 25 rokov):

Skupinové vyučovanie (VO, TO, LDO)

30 €/ mesiac /2 – 3 hod. týždenne

40 €/ mesiac /3,5 – 5 hod. týždenne

Individuálne vyučovanie (HO)

30 €/ mesiac /1 hod. + 1 hod. HN týždenne

40 €/ mesiac /1,5 hod. + 1 hod. HN týždenne

Príspevok sa uhrádza dvakrát ročne vopred za polročné klasifikačné obdobie, a to za I. polrok do 30. septembra a za II. polrok do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Príspevok sa uhrádza bezhotovostným stykom na číslo účtu: SK68 5600 0000 0039 3540 4100.

 

Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 5 § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu

Mgr. Veronika Madarász v. r., riaditeľka školy