Choď na obsah Choď na menu
 


Školné

 

Výšku príspevku v základných umeleckých školách zriadených obcou určí zriaďovateľ v zmysle § 49 ods. 4, 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Rozhodnutie mestského zastupiteľstva mesta Nové Zámky o výške školného na školský rok 2017/18 pre ZUŠ Nové Zámky je uvedené vo všeobecno-záväznom nariadení č. 10/2017.

Školné 2017/18

Školné sa uhrádza dvakrát ročne vopred za polročné klasifikačné obdobie nasledovne: do konca septembra za 1.polrok a do konca februára za 2.polrok. V prípade neuhradenia školného bez dohovoru s vedením školy žiak stráca nárok na vyučovanie v danom odbore podľa § 50 odst. 2. zákona 245/2008 Z.z O výchove a vzdelávaní. 


Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 5, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 

 

 

Príspevky

Školné 2020/2021

20. 8. 2019

Školné - Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v školskom roku 2020/2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 2/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. nasledovne:

Dieťa vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky a žiaka do 25 rokov:

Prípravné štúdium (HO, VO, TO, LDO)      

7 €/mesiac /1,5 – 2 hod. týždenne

Skupinové vyučovanie

(základné štúdium VO, TO, LDO)

9 €/ mesiac /2 - 3 hod. týždenne

12 €/mesiac /3,5 - 5 hod. týždenne

 

 

Skupinové vyučovanie – nepovinné predmety (ZŠ VO,TO, LDO)

9 €/ mesiac /2 - 3 hod. týždenne

12 €/mesiac /3,5 - 5 hod. týždenne

 

 

Individuálne vyučovanie (HO)

12 €/ mesiac / 1,5 hod. + 1 hod. HN týždenne

Skrátené individuálne vyučovanie výlučne podľa rozhodnutia riaditeľa školy z organizačných dôvodov (HO)

10 €/ mesiac / 1 hod. + 1 hod. HN týždenne

Zborový spev

9 €/ mesiac / 1 hod. + 1 hod. HN týždenne

Nepovinný predmet – druhý individuálny predmet v HO

12 €/ mesiac / 1 hod. týždenne

 

Dospelá osoba (zárobkovo činná aj študujúca nad 25 rokov):

Skupinové vyučovanie (VO, TO, LDO)

30 €/ mesiac /2 – 3 hod. týždenne

40 €/ mesiac /3,5 – 5 hod. týždenne

Individuálne vyučovanie (HO)

30 €/ mesiac /1 hod. + 1 hod. HN týždenne

40 €/ mesiac /1,5 hod. + 1 hod. HN týždenne        

Vysvetlivky skratiek: HO – hudobný odbor, VO – výtvarný odbor, TO – tanečný odbor, LDO – literárno-dramatický odbor, HN – hudobná náuka

Tieto príspevky sa uhrádzajú polročne, a to za I. polrok do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a za II. polrok do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Pokiaľ nebude zákonné školné uhradené v stanovených termínoch, žiak môže byť vylúčený zo štúdia.

 

Príspevok sa vráti, ak sa v škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne alebo ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne.

 

Príspevky uhrádzajte prosím iba bezhotovostným stykom (banka) na číslo účtu:

SK68 5600 0000 0039 3540 4100

 

Prosíme o presné uvedenie variabilného symbolu, ktorý Vám pridelí triedny učiteľ.

Špecifický symbol na 1. polrok je 100, na 2. polrok 200.

 

V prípade nejasností alebo otázok kontaktujte: zuserikaszabo@gmail.com.