Choď na obsah Choď na menu
 


Odbory a činnosti

HUDOBNÝ odbor

 je prvý a najzastúpenejší odbor na škole, ktorého cieľom je predovšetkým vzbudiť záujem žiakov o hudbu. Hrou na zvolenom nástroji žiak spoznáva nielen nástroj samotný, ale aj jeho históriu a možnosti, rozvíja si melodické, harmonické, rytmické a dynamické cítenie a zdokonaľuje si technické zručnosti. Účinkovaním v sláčikovom orchestri alebo komorných zoskupeniach si mladí hudobníci pestujú tiež zmysel pre komornú hru a rozširujú svoj hudobný repertoár, muzikalitu. Pod vedením skúsených pedagógov si vytvárajú vlastný postoj k hudbe, ale aj formujú životný štýl a v konečnom dôsledku pestujú trvalé miesto hudby v živote. Počas štúdia sa žiaci úspešne zúčastňujú regionálnych, celoštátnych i medzinárodných súťaží a festivalov a pripravujú sa na vyššie odborné štúdium na umeleckých, či pedagogických školách.

Samotné štúdium je rozdelené do viacerých oddelení:

klavir-uzky.jpg

• HRA NA KLAVÍRI Jedno z hlavných poslaní našej školy - potešiť umením poslucháčov - sa darí plniť aj klavírnemu oddeleniu. Sólové, štvorručné i šesťručné produkcie mladých klaviristov na koncertoch, súťažiach i kultúrno-spoločenských podujatiach dokážu odpútať mysle poslucháčov od všedných dní a každá oslava sa stáva slávnostnejšou.


spevuzky.jpg

• SPEV je najprirodzenejší hudobný prejav človeka. Je meradlom hudobnosti národa a bohatstvo ľudových piesní je doklad i základ jeho hudobnej kultúry. Spevácke oddelenie školy stavia na týchto hodnotách už niekoľko desaťročí, výsledkom čoho sú veľmi vzácne úspechy v oblasti profesionálneho spevu.  Svojim repertoárom sú žiaci i pedagógovia častými účinkujúcimi koncertov a kultúrnych programov mesta.


husleuzke.jpg• HRA NA HUSLIACH - v poslednom čase rastie záujem o štúdium hry husle, práve vďaka sláčikovému komornému súboru školy, kde sa môžu zapojiť všetci žiaci tohto oddelenia a spoločné muzicírovanie im umožňuje prežívanie veľkej radosti. Snahu pedagógov dopriať túto radosť žiakom potvrdzuje pôsobenie sláčikového komorného súboru. Talentovaní žiaci školy reprezentujú sláčikový odbor v sólovej hre na husle na rôznych súťažiach na Slovensku i v zahraničí. 


bassline.jpg

• HRA NA KONTRABASE A VIOLONČELE je novým odborom na škole. Pre veľký záujem zo strany žiakov, ale aj rodičov, pôsobiacich v komornom súbore, sa hra na kontrabase a violončele vyučuje od školského roka 2008/2009. Dnes už sú mladí adepti hry na týchto nástrojoch spoluúčinkujúcimi na školských koncertných podujatiach.


guitarline.jpg

• GITAROVÉ ODDELENIE školy pripravuje každoročne sólové produkcie, ale aj program v komornom zoskupení, predovšetkým gitarové duetá. I keď je gitara v klasickom poňatí nástroj s veľmi jemným tónom, na koncertoch vzbudzuje vždy veľký záujem v radoch poslucháčov. Repertoár mladých gitaristov tvoria skladby rôznych žánrov, od klasických gitarových diel, až po diela skladateľov 20. storočia. V poslednom období hra na gitaru patrí medzi najobľúbenejšie nástroje.


windline.jpg • DREVENÉ DYCHOVÉ NÁSTROJE  - na mnohých vystúpeniach - interných i verejných koncertoch, či súťažiach,žiaci s obľubou hrajú sólovo na dychových nástrojoch, ich repertoár okrem ľudovej a klasickej hudby tvoria často známe tanečné kompozície a hity. Inú cestu a hudobný žáner nachádzajú aj v komorných a súborových vystúpeniach.


akordline.jpg • HRU NA AKORDEÓNE dnes vyučujú 2 pedagogičky. Pod ich vedením žiaci spoznávajú pestrú paletu tanečných, ľudových, ale aj klasických kompozícií, radi si zahrajú najmä v komorných zoskupeniach. Veľmi príťažlivými pre komornú hru a lákadlom pre mladých akordeonistov  sú elektrické akordeóny, ktoré možnosťou voľby mnohých nových zvukov dokážu simulovať zvuk orchestra, ale aj modernej kapely. 


drumsline.jpg• BICIE  Využitie tohto nástroja je všestranné: ako sólový nástroj, tak i v spolupráci s inými oddeleniami (napr. dychovým, akordeónovým, klávesovým, spevom alebo s tanečným odborom). Toto oddelenie sme otvorili v školskom roku 2008/2009 a dnes sa vďaka kretívnemu pedagógovi a variabilite zoskupení teší veľkej popularite ako u študentov, tak i u publika.Popri sólovej hre na hudobné nástroje na škole naďalej úspešne pracujú rôzne súbory:

Sláčikový komorný súbor - všetci mladí huslisti sláčikového oddelenia sú členmi súboru, ktorý každoročne pripraví svoj repertoár na adventné, vianočné, fašiangové i veľkonočné obdobie. Prezentuje sa na verejných koncertoch školy.
Akordeónový súbor - Od roku 1996 rozdávajú radosť svojim umením mladí akordeonisti v súborovej hre. Od školského roka 2004/05 sa pravidelne s úspechom zúčastňuje Celoslovenského festivalu akordeónistov v Rajeckých Tepliciach, ale aj iných celoslovenských súťaží a prináša ocenenia – zlatého pásma.
Dychové súbory PÍŠŤALOČKA a LUXURIANS- Súbory boli založené v r.1995 a ich členmi sú mladí hráči na zobcové flauty. Členmi dychového súboru Píšťalôčka sú mladší žiaci, členmi dychového súboru Luxurians sú starší žiaci školy. V roku 2005 slávnostným koncertom oslávil komorný dychový súbor LUXURIANS 10. výročie svojho založenia. V roku 2008 ich zaradil primátor mesta medzi úspešné kolektívy mesta Nové Zámky. Mládežnícky dychový orchester Detský spevácky zbor VÁNOK - Detský spevácky zbor bol založený v školskom roku 1995/96. Má za sebou množstvo úspešných vystúpení. Úspešne reprezentuje školu i mesto Nové Zámky na rôznych kultúrnych podujatiach.


 

ŠTÚDIUM - OSTATNÉ ODBORY

VÝTVARNÝ odbor

je po hudobnom, druhým najväčším odborom školy. Bol založený v roku 1963 Júliusom Nágelom. Od r. 1969 bola prerušená činnosť výtvarného odboru do r.1974. Postupne sa zvyšuje počet záujemcov o výtvarné štúdium a odbor sa dostáva do povedomia verejnosti výstavami prác žiakov i učiteľov školy zapájaním sa do súťaží a organizovaním výstav žiackych prác. Od roku 1974 sa vystriedalo na škole viac pedagógov, dnes má výtvarný odbor 6 pedagógov, z toho 4 pracujú externe. Pedagógovia so svojimi žiakmi sa každoročne zapájajú do rôznych súťaží. Úspešné boli prezentácie školy na súťažných prehliadkach ako napr.: Bienále fantázie Martin, Detský výtvarný a literárny Trenčín, prácami Zo života našej školy, Vesmír očami detí a projektom Posledná večera. Úspešnosť spolupráce sa prejavila aj v spoločnej prezentácii kolektívnych prác na bienále v Považskej Bystrici v roku 2005 pod názvom VIII. Výtvarné alternatívy – celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou, kde žiaci a pedagógovia ZUŠ Nové Zámky dosiahli najvyššie možné ocenenie - získala jednu zo 7 hlavných cien za kvalitatívny rast kolekcie – Cenu Ministerstva školstva SR. Pedagógovia výtvarného odboru sa prezentujú každoročne aj vlastnou tvorbou na výstavách Výtvarný salón pedagógov ZUŠ a na rade ďalších výstav na Slovensku i v zahraničí.


 

TANEČNÝ odbor

Je pevnou súčasťou ZUŠ, pôsobí na škole od roku 1984. Zakladajúcim pedagógom bola Libuše Šetinová.. Žánrovo je zameraný na scénický tanec, choreografie tvoria rôzne tanečné scénky a výrazové tance. Za posledné roky si tanečný odbor pripísal na svoje konto nejeden úspech na súťažiach miestneho, ale i celoštátneho charakteru. Žiaci TO sú pravidelnými a úspešnými účastníkmi Detského tanečného festivalu v Bratislave a ďalších súťaží, odkiaľ každoročne prinesú jedno z prvých troch ocenení. Tieto celoslovenské ocenenia prispeli k zaradeniu súboru medzi úspešné kolektívy, ocenené primátorom mesta Nové Zámky. V školskom roku 2007/08 sme zorganizovali prvý ročník Celoslovenskej súťaže scénického tanca Zlatý kľúčik, ktorá sa stala každoročnou prehliadkou úsilia a schopností mladých tanečníkov z celého Slovenska. Pre podporu aj tých najmenších sme rozšírili možnosť štúdia v tanečnom odbore od predškolského veku v priestoroch ZUŠ, ale aj v dvoch MŠ.


 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ odbor

so svojimi 21 žiakmi je zameraný na javiskový pohyb, dramatickú prípravu a prípravu divadelného predstavenia. Pôsobí na škole od roku 1978. Zakladajúcou učiteľkou bola Paula Rácková. Mladí herci vystupujú s dramatizáciami rozprávok a literárnych diel v súbore i sólovo na rôznych podujatiach školy, mesta i okresu. Scénické predstavenia dokážu potešiť nielen najmenších divákov, ale aj dospelých.