Choď na obsah Choď na menu
 


Personálne obsadenie

VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka:
Mgr. Veronika MADARÁSZ

Zástupkyňa riaditeľky:
Mgr. Eva PERĎOCHOVÁ

Oddelenie klávesových nástrojov
Klavír

Mgr. Agáta SEBŐKOVÁ, DiS.art. – vedúca predmetovej komisie klavírneho oddelenia
Matilda ADAMOVIČOVÁ, DiS.art.
Mgr. art. Eva Blaškovičová, ArtD.
Mgr. Beáta BUKAIOVÁ, DiS.art.
Mgr. Gabriela CSICSÁKOVÁ, DiS.art.
Mgr. Zsolt Gergély
Mgr. Anikó HUGYIVÁR SEBŐK, DiS.art.
Bc. Zuzana KALINAYOVÁ, DiS.art.
Mgr. Helena LUŽICOVÁ
Mgr. Veronika MADARÁSZ
Hildegarda PALACKOVÁ, DiS.art.
Erika POLENOVÁ, DiS.art.
Klára ŠRANKOVÁ, DiS.art.
Gabriela VIDOVÁ, DiS.art.
Mgr. art. Jana Zanis, DiS.art.

Akordeón
Mgr. art. Eva BLAŠKOVIČOVÁ, ArtD.
Bc. Mária POLÁČEKOVÁ

 

Oddelenie strunových nástrojov
Sláčikové nástroje

Mgr. Oľga HRANÍKOVÁ, DiS.art. – husle, violončelo, kontrabas, vedúca predmetovej komisie oddelenia sláčikových nástrojov
Bc. Ladislav DRÁFI, DiS.art., ml. – husle
Mgr. Gabriel GÁL – husle

Gitara
Barbora STJEPANOVIČOVÁ, DiS.art., vedúca predmetovej komisie gitarového oddelenia 
Cindy STEHLOVÁ
František TÓTH, DiS.art.
Viktor GERENCSÉRI 
 

Spevácke oddelenie 
Mgr. Blanka MELLENOVÁ – vedúca predmetovej komisie speváckeho oddelenia
Mgr. art. Helga VARGA BACH 
Hildegarda PALACKOVÁ, DiS. art. 
Mgr. Zoja BALKOVÁ


Oddelenie dychových nástrojov
PhDr. PaedDr. Ladislav DRÁFI, DiS.art., vedúci predmetovej komisie oddelenia dychových nástrojov
Mgr. Ladislav BUKAI, DiS.art.
Bc. Ladislav DRÁFI, DiS.art., ml.
 

Oddelenie bicích nástrojov
Gejza FARKAŠ, DiS.art., vedúci oddelenia bicích nástrojov
Andrej PALACKA


Hudobná náuka (HN)
Mgr. Eva PERĎOCHOVÁ – vedúca predmetovej komisie HN, LDO a akordeónového oddelenia
Mgr. Andrea Urbánová
Mgr. Katarína Hozlárová
Mgr. Emese Petes
Bc. Mária POLÁČEKOVÁ

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR (LDO)
PaedDr. Anetta PETERNAI


VÝTVARNÝ ODBOR
Mgr. Mária ZSAPKOVÁ – vedúca výtvarného odboru; vedúca predmetovej komisie VO
Mgr. Simeon KROŠLÁK
PaedDr. Eva NAGYOVÁ
Mgr.art. Martin POKORNÝ
Mgr. Miriama ŠVECOVÁ


TANEČNÝ ODBOR
Sandra ŠÁTEKOVÁ, DiS.art.  – vedúca tanečného odboru; vedúca predmetovej komisie TO
Anna Alexandrovna FARKASHOVA
Petra PILEKOVÁ, DiS.art.
Alžbeta ILIEVA, DiS.art., klavírny sprievod
Mgr. art. Jana ZANIS, DiS.art., klavírny sprievod
Katarína Šamanov, DiS. art., klavírny sprievod

 

NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI
Alžbeta ŠIMOVÁ - pracovníčka PaM
Ružena SZALLEROVÁ - účtovníčka
Mgr. Erika SZABÓ - tajomníčka 
Erika SZŐKEOVÁ – školníčka, upratovačka
Soňa BORBÉLYOVÁ - upratovačka
Marián KRŠÍK - školník
Ľuboš SZŐKE - údržbár