Choď na obsah Choď na menu
 


Prijímacie skúšky

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy, SNP 5, 940 60 Nové Zámky v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324./2008 Z.z.

o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

 

vyhlasuje

 

 

prijímacie skúšky

 

do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2021/202

 

 

Termín prijímacích skúšok:

25. august 2021 (streda)  14.00 – 17.00 h.

 

 

Miesto:

odbor hudobný, tanečný a literárno-dramatický - budova  ZUŠ, SNP 5

odbor výtvarný - elokované pracovisko ZUŠ, Jánošíkova 1

 

Prihláška na štúdium:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prihláška sa vypĺňa vopred elektronicky na www.zusnz.eu – Elektronická prihláška.

  

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium v danom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže doň prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium riaditeľ školy zriaďuje trojčlennú prijímaciu komisiu. 

 

 

Štúdium je rozdelené:

 

Odbor hudobný, tanečný a literárno-dramatický:

  • prípravné štúdium – jednoročné  (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
  • prípravné štúdium – dvojročné  (pre deti materských škôl od 5 rokov)
  • základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň ( 4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
  • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
  • štúdium pre dospelých trvá 4 roky.

Odbor výtvarný:

  • prípravné štúdium – jednoročné  (pre deti materských škôl v predškolskom veku – od 5 rokov) základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň ( 4 roky) a nižší sekundárny stupeň (5 rokov)
  • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
  • štúdium pre dospelých trvá 4 roky.

 

 

V školskom roku 2021/2022 otvárame nasledujúce študijné zamerania:

 

Hudobný odbor:

Hra na klavíri

Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, violončele, kontrabase

Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne

Hra na gitare

Hra na akordeóne

Spev a zborový spev (Detský spevácky zbor Vánok)

Hra na bicích nástrojoch

 

Výtvarný odbor (súčasťou štúdia je kresba, maľba, modelovanie, práca s materiálom)

 

Tanečný odbor (súčasťou štúdia je klasický, ľudový, moderný, džezový a scénický tanec)

 

Literárno-dramatický odbor (súčasťou štúdia je prednes rozprávok a básní, javiskový pohyb, dramatická príprava, príprava divadelného predstavenia, práca v súbore)

 

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme:

Hudobný odbor:

1. hudobný sluch

(zaspievať  zahraný tón, rozlíšiť  jeden a viac tónov, rozoznať  výšku tónu atď.)

2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať  krátky rytmický úsek)

3. spev ľudovej piesne alebo umelej piesne - intonácia

4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

 

Tanečný odbor

1. dispozície dieťaťa, t. j. fyzické predpoklady (rovný chrbátik, ohybnosť končatín, držanie tela)

2. zdravotný stav

3. zmysel pre rytmus a cítenie hudby

4. pohybová pamäť

 

Výtvarný odbor

Na prijímacích skúškach deti spravidla kreslia/maľujú podľa vlastného výberu. Je vhodné priniesť k nahliadnutiu hotové výkresy z domu (pre komplexnejšie ohodnotenie dieťaťa). V prijímacom protokole sa hodnotí tematika, kompozícia, proporcia, estetika a farebnosť kresby/maľby.

 

Literárno-dramatický odbor

1. hodnotíme čistotu reči, resp. výslovnosť prostredníctvom prednesu básne alebo textu

2. spev ľudovej piesne alebo umelej piesne

3. rytmické cítenie a sluch

 

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí

Každé dieťa alebo dospelá osoba, ktoré prešlo prijímacou skúškou, je zaevidované v prijímacom protokole, ktorý sa po skúškach vyhodnotí. V zákonnej lehote posielame rodičom alebo zákonnému zástupcovi resp. dospelej osobe písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do ZUŠ.

 

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie sa odovzdáva na prijímacích skúškach spolu s vyplnenou prihláškou. Na základe tohto vyhlásenia sa každý žiak započíta do zberu údajov, ktoré slúžia ako podklad na účely rozdeľovania financií pre školy na nasledujúci kalendárny rok. Ak žiak základnej umeleckej školy navštevuje viac škôl rovnakého druhu (napríklad chodí zároveň do štátnej ZUŠ aj do súkromnej ZUŠ), zákonný zástupca žiaka (v prípade plnoletosti samotný žiak) poskytne písomne čestné vyhlásenie iba jednej príslušnej škole.

 

Mgr. Veronika Madarász

riaditeľka školy

V Nových Zámkoch  dňa 20. júla 2021

Prihláška na štúdium

Čestné vyhlásenie