Choď na obsah Choď na menu
 


Prijímacie skúšky

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy, SNP 5, 940 60 Nové Zámky v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324./2008 Z.z.
o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.
 
vyhlasuje
 
prijímacie skúšky
 
do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2022/2023
 
Termín prijímacích skúšok:
8. jún 2022 (streda)  14.00 – 17.00 h.
9. jún 2022 (štvrtok) 14.00 – 17.00 h.
10. jún 2022 (piatok)  14.00 – 17.00 h.
 
 
Miesto:
odbor hudobný, tanečný a literárno-dramatický - budova  ZUŠ, SNP 5
odbor výtvarný - elokované pracovisko ZUŠ, Jánošíkova 1
 
Prihláška na štúdium:
Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Prihláška sa vypĺňa vopred elektronicky na www.zusnz.eu – Elektronická prihláška.
Vytlačená a podpísaná prihláška sa odovzdáva pri prijímacej skúške. 
  
Podmienky prijatia:
Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium v danom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.
Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže doň prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne študijného zamerania.
Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium riaditeľ školy zriaďuje trojčlennú prijímaciu komisiu. 
 
Štúdium je rozdelené:
 
Odbor hudobný, tanečný a literárno-dramatický:
prípravné štúdium – jednoročné  (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
prípravné štúdium – dvojročné  (pre deti materských škôl od 5 rokov) – v hudobnom odbore sa v šk. roku 2022/2023 neotvára)
základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň ( 4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
štúdium pre dospelých trvá 4 roky.
Odbor výtvarný:
prípravné štúdium – jednoročné  (pre deti materských škôl v predškolskom veku – od 5 rokov) základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (5 rokov)
základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
štúdium pre dospelých trvá 4 roky.
 
V školskom roku 2022/2023 otvárame nasledujúce študijné zamerania:
 
Hudobný odbor:
Hra na klavíri
Hra na sláčikových nástrojoch: husle, viola, violončelo, kontrabas
Hra na drevených dychových nástrojoch: zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón
Hra na gitare
Hra na akordeóne
Spev a zborový spev (Detský spevácky zbor Vánok)
Hra na bicích nástrojoch
 
Výtvarný odbor (súčasťou štúdia je kresba, maľba, modelovanie, práca s materiálom)
 
Tanečný odbor (súčasťou štúdia je klasický, ľudový, moderný, džezový a scénický tanec)
 
Literárno-dramatický odbor (súčasťou štúdia je prednes rozprávok a básní, javiskový pohyb, dramatická príprava, príprava divadelného predstavenia, práca v súbore)
 
Na prijímacích skúškach zisťujeme:
Hudobný odbor:
1. hudobný sluch
(zaspievať  zahraný tón, rozlíšiť  jeden a viac tónov, rozoznať  výšku tónu atď.)
2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať  krátky rytmický úsek)
3. spev ľudovej piesne alebo umelej piesne - intonácia
4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj
 
Tanečný odbor
1. dispozície dieťaťa, t. j. fyzické predpoklady (rovný chrbátik, ohybnosť končatín, držanie tela)
2. zdravotný stav
3. zmysel pre rytmus a cítenie hudby
4. pohybová pamäť
 
Výtvarný odbor
Na prijímacích skúškach deti spravidla kreslia/maľujú podľa vlastného výberu. Je vhodné priniesť k nahliadnutiu hotové výkresy z domu (pre komplexnejšie ohodnotenie dieťaťa). V prijímacom protokole sa hodnotí tematika, kompozícia, proporcia, estetika a farebnosť kresby/maľby.
 
Literárno-dramatický odbor
1. hodnotíme čistotu reči, resp. výslovnosť prostredníctvom prednesu básne alebo textu
2. spev ľudovej piesne alebo umelej piesne
3. rytmické cítenie a sluch
 
Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí
Každý uchádzač o štúdium, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky, je zaevidovaný v prijímacom protokole, ktorý sa po skúškach vyhodnotí. V zákonnej lehote škola pošle zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo plnoletému uchádzačovi o štúdium písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do ZUŠ.
 
Čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie sa odovzdáva na prijímacích skúškach spolu s vyplnenou prihláškou. Na základe tohto vyhlásenia sa každý žiak započíta do zberu údajov, ktorý slúži ako podklad na účely rozdeľovania financií pre školy na nasledujúci kalendárny rok. Ak žiak základnej umeleckej školy navštevuje viac škôl rovnakého druhu (napríklad chodí zároveň do štátnej ZUŠ aj do súkromnej ZUŠ), zákonný zástupca žiaka (v prípade plnoletosti samotný žiak) poskytne písomne čestné vyhlásenie iba jednej príslušnej škole.
 
Mgr. Veronika Madarász
riaditeľka školy
V Nových Zámkoch  dňa 5. mája 2022
 
poznámka: Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné kliknúť v pravom hornom rohu na slovenskú vlajku