Choď na obsah Choď na menu
 


Školné 2023/2024

 

Základná umelecká škola, SNP 5, Nové Zámky

                                                                                                         

Nové Zámky, 24. január 2024

 

R O Z H O D N U T I E

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy, SNP 5, Nové Zámky v zmysle § 5 ods. 5 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe VZN Mesta Nové Zámky č. 10/2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole v 2. polroku šk. roka 2023/2024 (mesiace: február, marec, apríl, máj, jún) nasledovne:

  1. Čiastočná úhrada výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole pre žiaka do 25 rokov sa určuje nasledovne:

 

 

Forma štúdia

Týždenná hodinová dotácia (počet hodín v týždni)

Úhrada mesačne

Prípravné štúdium

Prípravné štúdium v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore

 

2 vyučovacie hodiny

 

15,00 eur

Prípravné štúdium na elokovanom pracovisku v MŠ P. Blahu vo výtvarnom a tanečnom odbore

 

2 vyučovacie hodiny

 

10,00 eur

Individuálna forma štúdia - hudobný odbor

Základné štúdium

1,5 vyučovacej hodiny

20,00 eur

 

Základné štúdium

 

1 vyučovacia hodina

 

15,00 eur

 

Nepovinný voliteľný predmet

 

1 vyučovacia hodina

 

20,00 eur

 

Štúdium pre dospelých do 25 rokov

 

1,5 vyučovacej hodiny

 

20,00 eur

 

Štúdium pre dospelých do 25 rokov

 

1 vyučovacia hodina

 

15,00 eur

 

Skupinová forma štúdia – základné štúdium

 

Zborový spev

 

1 vyučovacia hodina

 

13,00 eur

Výtvarný odbor základné štúdium

 

3 vyučovacie hodiny

 

15,00 eur

Výtvarný odbor

štúdium pre dospelých do 25 rokov

 

3 vyučovacie hodiny

 

15,00 eur

Tanečný a literárno-dramatický odbor základné štúdium

 

3 a viac vyučovacích hodín

 

15,00 eur

Tanečný a literárno-dramatický odbor štúdium pre dospelých do 25 rokov

3 a viac vyučovacích hodín

15,00 eur

 

  1. Čiastočná úhrada výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole pre žiaka nad  25 rokov   sa určuje nasledovne:

 

Štúdium pre dospelých – ŠPD - nad 25 rokov

Individuálna forma štúdia hudobný odbor

 

1,5 vyučovacej hodiny

 

60,00 eur

Individuálna forma štúdia hudobný odbor

 

1 vyučovacia hodina

 

40,00 eur

Skupinová forma štúdia

výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor

 

3 vyučovacie hodiny

 

40,00 eur

 

  1. Príspevok sa uhrádza na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole, okrem prípadu, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiadal o odpustenie príspevku a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Odpustenie príspevku podľa predošlej vety sa týka štúdia jedného umeleckého odboru, alebo voliteľného predmetu. V prípade, ak žiak uvedený v prvej vete tohto odseku navštevuje viac umeleckých odborov, alebo voliteľných predmetov v jednej základnej umeleckej škole a preukáže splnenie podmienok uvedených v prvej vete tohto odseku, znižuje sa mu príspevok na  ďalší  jeden  alebo  dva  umelecké  odbory  na  sumu  1,00 euro.

 

  1.   Na základe predloženia všetkých dokladov riaditeľ základnej umeleckej školy vyhovie žiadosti o odpustenie, resp. zníženie príspevku.

 

  1. Tieto príspevky sa uhrádzajú polročne, a to za I. polrok do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a za II. polrok do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka bezhotovostným stykom na číslo účtu SK68 5600 0000 0039 3540 4100.

 

 

Mgr. Veronika Madarász, DiS art.

      riaditeľka školy

VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach od 1.1.2024.pdf